Office

Office Section 

Staff List

Sr.No.

Name

Designation

2

Shri. Mane Suresh Hindurao

Sub. Account

3

Shri. Dhane Balasaheb Namdeo

Jr. Clerk

4

Shri. Kadam Dattatraya Shivaji

Jr. Clerk

5

Shri. Mane Vijay Bhagwan

Jr. Clerk

6

Shri. Mulla Rishad Kadar

Jr. Clerk

7

Shri. Pol Abasaheb Mahadeo

Jr. Clerk

8

Shri. Sawant Rahul Rajaram

Jr. Clerk

9

Shri. Kurade Shashikant Nivrutti

Jr. Clerk

10

Shri. Pawar Santosh Shahaji

Jr. Clerk

11

Shri. Nalawade Yuvraj Namdeo

Jr. Clerk

12

Shri. Jadhav Pravin Ramchandra

Jr. Clerk

13

Shri. Kolekar Vikas Narayan

Jr. Clerk

14

Shri. Sawant Sushant Ashok

Jr. Clerk

15

Shri. Bhosale Krishna Ramchandra

Tr. Clerk

16

Shri. Dhane Vaibhav Maruti

Lab. Att.

17

Shri. Wavare Sagar Maruti

Jr. Clerk

18

Shri. Mulani Hanip Baban

Jr. Clerk

19

Shri. Momin Juganu Shaukat

Peon

20

Shri. Jagdale Narayan Kisan

Peon

21

Shri. Jagtap Rahul Sitaram

Peon

22

Shri. Bhahadurwade Aslam Ikbal

Watchman