Rankers

Instrumentation Department
Rankers

Year : 2015 – 16

Sr.No.

Class

Name of Student

SGPA

1

B E

SURENDRA HEMRAM

9.85

SUSHANT KADAM

9.23

SHARAYU JADHAV

9.08

2

T E

PRANITA DALVI

9.57

SWAPNIL GONDHALI

9.43

APURVA JADHAV

8.86

3

S E

ARCHANA GAVAND

9.7

GAURAV AMRUTKAR

9.41

VIVEK BAVISKAR

8.52

Year : 2014 – 15

Sr.No.

Class

Name of Student

Percentage (%) / SGPA

1

B E

Balsaraf Sonal

73.37 %

Pawar Rutuja

73.12 %

Choudhari Aakanksha

72.25 %

2

T E

Sushant Kadam

9.57

Surendra Hemaram

9.14

Ghadge Rajashri

8.25

3

S E

Kotasthane Mayuresh Sumant

9.85

Yadav Venkatesh Ramkrishnan

8.93

/Jadhav Apurva Shashikant

8.81

 Year : 2013 – 14

Sr.No.

Class

Name of Student

Percentage (%) / SGPA

1

B E

Mehta Dhruvesh

76.8 %

Hadkar Laveena

73.3 %

Jain Vaishali

72.25 %

2

T E

Sonal Balsaraf

73.05 %

Ulka Wavle

71.35 %

Ankita Kadam

69.53 %

3

S E

Surendra Hemaram

9.15

Pranay Kalpvriksha

8.52

Prem Patil

8.15