Office

Office Section 

Staff List

Sr.No.

Name

Designation

1

Shri. Mane Suresh Hindurao

Sub. Account

2

Shri. Dhane Balasaheb Namdeo

Jr. Clerk

3

Shri. Kadam Dattatraya Shivaji

Jr. Clerk

4

Shri. Mane Vijay Bhagwan

Jr. Clerk

5

Shri. Mulla Rishad Kadar

Jr. Clerk

6

Shri. Pol Abasaheb Mahadeo

Jr. Clerk

7

Shri. Kurade Shashikant Nivrutti

Jr. Clerk

8

Shri. Pawar Santosh Shahaji

Jr. Clerk

9

 Shri. Nalawade Yuvraj Namdeo

 Jr. Clerk

10

 Shri. Jadhav Pravin Ramchandra

 Jr. Clerk

11

Shri. Kolekar Vikas Narayan

Jr. Clerk

12

Shri. Sawant Sushant Ashok

Jr. Clerk

13

Shri. Bhosale Krishna Ramchandra

Tr. Clerk

14

Shri. Dhane Vaibhav Maruti

Lab. Att.

15

Shri. Momin Juganu Shaukat

Peon

16

Shri. Jagdale Narayan Kisan

Peon

17

 Shri. Jagtap Rahul Sitaram

 Peon

18

 Shri. Bhahadurwade Aslam Ikbal

 Watchman